EBECO AS (1999) Org.Nr.982375630, spesialist på miljøprodukter i forbindelse med transport og på flere typer bil tilhengere. Den mest kjente er vår sammenleggbare henger som har en rekke andre fordeler.
EBECO AS har trippel AAA sertifikat, miljø sertifikat, og er ISO 9001-2009 sertifisert. Vi jobber ut fra Global Compact sine 10 prinsipper.

EBECO AS eier Tilhengerfabrikken, som er et datterselskap i Slovakia. Vår fabrikk eier eiendom er på 19000m2 hvorav 3800m2 er produksjonslokaler. Vi utvikler alle produkter selv med hjelp av dyktige ingeniører, som benytter det siste i 3D verktøy. Produksjonen består av 68 dyktige medarbeidere. Vår maskinpark er CNC styrt for å oppnå den beste kvalitet.

Vi har flere varemerke på våre tilhenger:

WallTrailer TM

Samme henger brukes for båt- motorsykkel – varehenger, og er sammenleggbar.  Godkjent  opp til 130 km , hvor det er lovlig.

Med andre ord en: ”Alt i ett tilhenger

wt 480x360

Tilhengerfabrikken satser på å produsere produkter som tar minst mulig plass ved lagring. Selskapet har flere andre patenter på produkter som er sammenleggbare.

Nor-Trailer TM

Er en serie tilhengere som starter på 750 kg opp til 2700kg..

I tillegg til kvalitet skal vi alltid være ”best på pris

Serien består av vare / skap / båt / spesial tilhengere.

Lysbilde104-1

Tilhengerfabrikken eksporterer til en rekke store internasjonale kunder i Europa.

Vi eksporterer til en rekke land som :
Belgia, Danmark, England, Frankrike, Finland, Nederland, Italia, Polen, Portugal, Saudi Arabia, Spania, Slovakia, Sveits, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østerrike. Nå også i TEXAS-USA. Australia fra våren 2018)

Vi er godkjent leverandør til:
Coca-ColaCarlsberg

Hvor vi leverer spesial vogner, som er utviklet av oss.

Policy

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-18, har följande policy upprättats för EasyFill AB.

NYE REGLER

Vi har dem foreløpig kun på SVENSK:

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Easyfill AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

 

PRIVACY POLICY

Processing of personal data

This day, 2018-05-18, the following policy has been prepared for Easyfill AB.

Purpose

We protect your privacy. You will be able to feel confident when you entrust your personal information. Therefore, we have established this policy. It is based on current data protection legislation and clarifies how we work to take advantage of your rights and integrity.

The purpose of this policy is to tell you how we treat your personal information, what we use them, who will get to know them and what conditions and how you can take advantage of your rights.

Background

We process your personal information primarily to fulfill our obligations to you. Our starting point is not processing more personal information than is necessary for purposes, and we always strive to use the least privacy-sensitive data.

We also need your personal information to provide you with good service, such as marketing, follow-up and information. We may also need your personal information to comply with laws, as well as conduct customer and market analyzes.

You are entitled to oppose the use of personal data for direct marketing. When we collect personal information about you for the first time, you will get more information about this and how to oppose it.

Guidelines

What personal data do we treat?

We treat only personal information when we have legal basis. We do not process personal data in any case other than when they are required to fulfill obligations under contract and law. Here are examples of personal data we treat:

 • Name
  • Address
  • E-mail address
  • Phone
  • Payment card number, credit card number and other bank-related information
  • Tasks that you have registered yourself and voluntarily state

How do we access your personal information?

We try to obtain your consent as far as possible before we begin processing your personal information. We do this by letting you fill in explicit consent clauses in case the treatment is based on consent.

You have the right to revoke your consent at any time. We will no longer process your personal information or obtain new, provided that it is not necessary to fulfill our obligations under contract or law. Keep in mind that withdrawal of consent may mean that we can not fulfill the obligations we have in relation to you.

We also get access to your personal information as follows:

 • Details you provide us directly
  • Information that is registered when you visit our website
  • Information we receive from public registers
  • Information that we receive when you sign up for newsletters and other mailings
  • Information that we receive when answering surveys and surveys
  • Information that we receive when you contact us, seek employment with us, visit us or otherwise contact us

What information do we provide to you?

When we collect your personal information for the first time, we will inform you of how we have received the personal data, what we will use, what rights you have under the data protection laws and how to use them. You will also be informed of who is responsible for personal data processing and how to contact us if you have questions or need to provide a request or request regarding your personal information and / or rights.

Is your personal information processed in a safe way?

We work out routines and practices to ensure that your personal information is handled safely. The starting point is that only employees and other persons within the organization who need personal data to perform their duties should have access to them.

In the case of sensitive personal data, we have established special competencies, which means higher protection of your personal data.

Our security systems are developed with your integrity in focus and to a great extent protect against intrusion, destruction and other changes that could endanger your privacy.

We have several IT security policies to ensure that your personal information is processed safely.

We do not transfer personal data in cases other than those expressly stated in this policy.

When do we leave your personal information?

Our starting point is not to disclose your personal information to third parties unless you have consented to it or if it is not necessary to fulfill our obligations under contract or law. In cases where we disclose personal information to third parties, we establish confidentiality agreements and ensure that personal data is processed in a safe manner.

Responsibility

Easyfill AB is a personally responsible person, which means that we are responsible for the processing of your personal data and the use of your rights.

 

GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning för hantering av personuppgifter som är anpassad till dagens digitala samhälle. Den nya lagstiftningen som heter Dataskyddsförordningen går också under benämningen GDPR.

Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. På EasyFill arbetar vi strukturerat med säker hantering av dina personuppgifter.

 

Vi har:

 • Policies för hur vi behandlar de personuppgifter vi ansvarar för.
 • Personuppgiftsregister.
 • Säkerhetslösningar för att skydda personuppgifterna.

Vill du läsa vår personuppgiftspolicy gå in på: www.easyfill.se/corporate/dataprotection

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta oss på: +46 693-661300 eller info@easyfill.se

 

Har du ett dataskyddsärende, mejla till: info@easyfill.se

För oss är det viktigt att du känner dig trygg!

 

 

As of May 25, 2018, a new legislation applies to the handling of personal data that is adapted to today’s digital society. The new legislation, is know as the GDPR.

You can feel confident when you leave your personal information to us. At EasyFill we work structured with secure handling of your personal information.

We have:

 • Policies for how we treat the personal data we are responsible for.
 • Personal Data Register.
 • Security solutions to protect personal data.

 

Do you want to read our privacy policy? Go to: www.easyfill.se/corporate/dataprotection

If you would like to know more or have questions, please contact us at:

+46 693-661300 or info@easyfill.se

 

If you have a data protection case, please email: info@easyfill.se

For us it is important that you feel safe!